Zwiekszone poziomy chlorków potowych ze wzgledu na toksycznosc arsenu

Toksyczność arsenu wiąże się z bakteriami Gram-ujemnymi bakteryjnymi infekcjami płuc, zapaleniem oskrzeli i cukrzycą. Objawy toksyczności arszeniku pokrywają się z toksycznością wywołaną mukowiscydozą, autosomalną chorobą recesywną, która występuje najczęściej u ludzi pochodzenia północnoeuropejskiego. Mukowiscydoza jest spowodowana przez mutacje w genie kodującym transbłonowy regulator konduktacyjny mukowiscydozy (CFTR), białko, które działa jak kanał chlorkowy, który reguluje transport płynu w płucach, trzustce i innych narządach. Test diagnostyczny na mukowiscydozę jest testem potu; podwyższony poziom chlorku potu wskazuje na dysfunkcje CFTR. Niedawne badania w hodowli komórkowej pokazują, że arsen powoduje degradację CFTR.1 Zgłaszamy wyniki badania badającego związek pomiędzy ekspozycją na arsen i poziomem chlorków potu u dorosłych w Bangladeszu. Uczestnicy tego przekrojowego badania zostali rekrutowani z listy poprzednich uczestnik ów badania kliniczno-kontrolnego dotyczącego zmian skórnych związanych z arsenem przeprowadzonych w latach 2001-2003 w Pabna, Bangladesz, 2 na obszarach wiejskich, gdzie wody gruntowe są skażone arsenem. Wielu pacjentów biorących udział w tym badaniu uczestniczyło również w dalszych badaniach przeprowadzonych w latach 2007-2009. W ramach obecnego badania oceniliśmy 30 uczestników z grupy, która była w grupie z uszkodzeniami i 70 uczestników, którzy byli kontrolowani w 2001 roku. -2003 badanie. Poziomy arsenu mierzono za pomocą spektrofotometrii widzialnej w ultrafiolecie.4. Paznokcie analizowano za pomocą spektrometrii masowej z indukcyjnie sprzężoną plazmą5. Przewodność potu mierzono za pomocą analizatora Sweat-Chek (Wescor); wartości przewodności potu zostały przeliczone przez przyrząd na równoważne poziomy chlorku sodu i podane w milimolach na litr. Dla 54 uczestników, których przewodność potu wynosiła 50 mmol na litr lub więcej, uzyskano drugą próbkę i zmierzono poziom chlorku potu za pomocą analizatora Dimension RxL Max (Siemens). Pot uzyskano ze skóry, na którą nie wpłynęły zmiany związane z arsenem lub innymi zmianami. Testy czynności płuc przeprowadzono z użyciem spirulhetera (Cosmed). DNA od uczestników, których chlorek potu osiągnął poziom diagnostyczny dla mukowiscydozy (?60 mmol na litr), poddano analizie metodą pełnego sekwencjonowania CFTR (sekwencjonowanie zostało przeprowadzone przez Ambry Genetics). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna i wyniki laboratoryjne dla osób z podwyższonym poziomem chlorków potowych. Żaden z 11 uczestników z poziomem chlorków potu 60 mmol na litr lub wyższym nie miał genetycznej diagnozy mukowiscydozy (Tabela 1). Obecne poziomy arsenu w wodzie były wyższe dla 40 uczestników z nieprawidłową przewodnością potu (> 60 mmol na litr) niż dla uczestników z prawidłową lub pośrednią przewodnością potu (mediana, 11,9 ?g na l itr vs. 2,7 ?g na litr, P = 0,01). Ten sam wzór zaobserwowano przy obecnych poziomach arsenu w paznokciach (mediana, 5,64 ?g na gram vs. 1,39 ?g na gram, P = 0,008). Skorygowane modele nie wykazały istotnego zakłócenia w zależności od wieku, płci, statusu palenia ani wskaźnika masy ciała. Nie było związku pomiędzy poziomem chlorków potu a wynikami testów czynnościowych płuc lub objawów płucnych. Nasze badanie pokazuje, że podwyższony poziom chlorków w potu występuje u osób narażonych na arsen w przypadku braku diagnostyki genetycznej mukowiscydozy. Maitreyi Mazumdar, MD, MPH Boston Children s Hospital, Boston, MA maitreyi. harvard.edu David C. Christiani, MD, MPH Harvard School of Public Health, Boston, MA Subrata K. Biswas, MD, Ph.D. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesz O. Sharif Ibne-Hasan, MB, BS Dhaka Community Hospital, Dhaka, Bangladesz Kush Kapur, Ph.D. Christopher Hug, MD, Ph.D. Boston Children s Hospital, Boston, MA Wspierane przez Centrum Uniwersyteckie Harvard Center for the Environment i Harvard-National Institute of Environmental Sciences Sciences (ESHS0002) oraz Mentored Career Development Award od NIEHS, National Institutes of Health (K23 ES017437, do Dr. Mazumdar) . Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. 5 Referencje1. Bomberger JM, Coutermarsh BA, Barnaby RL, Stanton BA. Arsen łączy się z ubikwitynacją i degradacją lizosomalną kanałów chlorku transduktomii konduktacyjnego mukowiscydozy (CFTR) w ludzkich komórkach nabłonkowych dróg oddechowych. J Biol Chem 2012; 287: 17130-17139 Crossref Web of Science Medline 2. Breton CV, Houseman EA, Kile ML, i in Ochronny wpływ hemoglobiny na specyficzne dla płci zmiany skórne wywołane arsenem. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006; 15: 902-907 Crossref Web of Science Medline 3. Seow WJ, Pan WC, Kile ML, i in. Redukcja arsenu w wodzie pitnej i poprawa zmian skórnych: badanie kontrolne w Bangladeszu. Environ Hea [podobne: leczenie, trychologia, psycholog warszawa ]

[podobne: hipoglikemia u noworodka, echo serca poznań, pci medycyna ]