Próg hemoglobiny do transfuzji we wstrzasie septycznym

Holst i in. (Wydanie z 9 października) nie wykazało istotnych różnic w śmiertelności 90-dniowej i częstości jawnych zdarzeń niedokrwiennych między niższym i wyższym progiem hemoglobiny dla transfuzji u pacjentów z wstrząsem septycznym. W badaniu tym nie oceniano występowania cichych zdarzeń niedokrwiennych, które mogą mieć istotny wpływ na odległe wyniki. Wcześniejsze badania wykazały, że niskie stężenie hemoglobiny jest związane z cichym niedokrwieniem mózgu w określonych populacjach (np. U pacjentów z anemią sierpowatą, u osób wymagających dializy oraz z ?-talasemią) .2 U dzieci z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, bezgłośną zawał jest związany z zaburzeniami poznawczymi i zwiększonym ryzykiem udaru mózgu. Niedawno kontrolowane badanie przeprowadzone przez DeBaun et al. wykazali, że regularne terapie transfuzją krwi znacząco zmniejszają częstość nawrotów zarówno cichego, jak i jawnego zawału mózgu w tej grupie.3 Aby wykluczyć ryzyko, że pacjenci z wstrząsem septycznym, którzy mają niższe stężenie hemoglobiny są narażeni na ryzyko zdarzeń niedokrwiennych, takich jak ciche niedokrwienie mózgu należy również rozważyć zaburzenia poznawcze, zarówno obrazowanie mózgu, jak i testy funkcji poznawczych po wypisaniu ze szpitala. Mariëlle Beerepoot, MD, Ph.D. Liffert Vogt, MD, Ph.D. Akademickie Centrum Medyczne, Amsterdam, Holandia ma nl Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, i in. Niższy lub wyższy próg hemoglobiny do transfuzji w wstrząsie septycznym. N Engl J Med 2014; 371: 1381-1391 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. DeBaun MR, Sarnaik SA, Rodeghier MJ, i in. Powiązane czynniki ryzyka dla cichych zawałów mózgowych w niedokrwistości sierpowatej: niski poziom hemoglobiny wyjściowej, płeć i stosunkowo wysokie skurczowe ciśnienie krwi. Blood 2012; 119: 3684-3690 Crossref Web of Science Medline 3. DeBaun MR, Gordon M, McKinstry RC, i in. Kontrolowane badanie transfuzji do cichych zawałów mózgu w niedokrwistości sierpowatej. N Engl J Med 2014; 371: 699-710 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Próba transfuzji w badaniu wstrząsu septycznego (TRISS) przeprowadzona przez Holsta i współpracowników nie wykazała korzyści z utrzymywania poziomu hemoglobiny na poziomie co najmniej 9 g na decylitr u pacjentów z wstrząsem septycznym. Fizjologicznie dostarczanie tlenu zależy od pojemności minutowej serca, hemoglobiny, nasycenia tlenem krwi tętniczej i ciśnienia parcjalnego tlenu, co stanowi uzasadnienie dla środków wspomagających stosowanych w leczeniu wstrząsu septycznego.1,2 W praktyce klinicyści mogą stosować saturację ośrodkowego żylnego tlenu (Scvo2) i poziom mleczanu jako globalne markery perfuzji i ich normalizacja jako cele resuscytacji.3 W badaniu TRISS, na początku badania, mediana najniż szego stężenia hemoglobiny wynosiła około 8,4 g na decylitr, najniższe stężenie Scvo2 wynosiło około 70%, a najwyższy poziom mleczanu wynosił około 2,5 mmol na litr, co sugeruje odpowiednią perfuzję pomimo niskiego stężenia poziom hemoglobiny u znacznej części pacjentów. Wynika z tego, że dalsze zwiększanie poziomu hemoglobiny przy użyciu transfuzji krwinek czerwonych u takich pacjentów nie skutkowałoby istotną poprawą perfuzji (a zatem wyników klinicznych). Przed odrzuceniem potencjalnej wartości zwiększenia zdolności do przenoszenia tlenu za pomocą transfuzji u pacjentów z hipoperfuzją, niedokrwistością i wstrząsem septycznym, wydaje się rozsądne potwierdzenie spójności nieskuteczności na podstawie wyjściowego Scvo2 (<70% w porównaniu do ?70% ) i poziom mleczanu (<4 nefrolog [więcej w: ginekolog na nfz wrocław, przeglądarka skierowań, olej ryżowy na włosy ]