Intensywna terapia insulinowa i resuscytacja Pentastarch w ciężkiej sepsie cd

Drugorzędowymi punktami końcowymi były: częstość ostrej niewydolności nerek (zdefiniowana jako podwojenie wyjściowego stężenia kreatyniny w surowicy lub konieczność zastosowania terapii nerkozastępczej), czas do stabilizacji hemodynamicznej, częstość terapii wazopresyjnej, średnie wartości podskórne SOFA, potrzeba transfuzja czerwonych krwinek, czas wentylacji mechanicznej, długość pobytu w OIT i śmiertelność po 90 dniach. Występowanie ciężkiej hipoglikemii (. 40 mg glukozy na decylitr [2,2 mmol na litr]) określono jako punkt końcowy bezpieczeństwa. Poważne działania niepożądane zostały zgłoszone zgodnie ze standardowymi definicjami.12 Jedna analiza bezpieczeństwa została zaplanowana i przeprowadzona przed pierwszą analizą okresową. Analiza statystyczna
Badanie miało na celu wykrycie zmniejszenia śmiertelności z 40% do 30% po 28 dniach. Oczekiwano, że taki efekt zmniejszy średnią ocenę SOFA o 1,2 punktu.13 Aby umożliwić wcześniejsze zakończenie badania w przypadku daremności lub niespodziewanie dużych efektów, a także modyfikacji wielkości próby i punktów końcowych na podstawie wyników pośrednich, zastosowaliśmy dwustopniową adaptacyjną konstrukcję ze śmiertelnością i średnią oceną SOFA jako końcowymi punktami końcowymi. Aby wykryć różnicę 1,2 w średniej ocenie SOFA z mocą 80%, musieliśmy zapisać 600 pacjentów w pierwszym etapie leczenia. projekt badania adaptacyjnego. Dlatego pierwszą pośrednią analizę skuteczności przeprowadzono po włączeniu 600 pacjentów. Zastosowaliśmy test chi-kwadrat i test t, aby ocenić różnice w śmiertelności po 28 dniach i średni wynik SOFA, odpowiednio, w populacji, która miała zamiar leczyć. Szczegóły dotyczące strategii zatrzymywania, a także analizy drugorzędowych punktów końcowych opisano w Dodatku Uzupełniającym. Analiza regresji Coxa z współzmiennymi zależnymi od czasu została wykorzystana do zidentyfikowania czynników ryzyka dla czasu do śmierci. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.13.
Wyniki
Zawieszenie próbne
Po pierwszej analizie bezpieczeństwa, w której wzięło udział 488 pacjentów, 15 intensywna insulinoterapia została wcześniej przerwana przez zespół monitorujący dane i bezpieczeństwo ze względu na zwiększoną liczbę zdarzeń hipoglikemicznych w porównaniu z konwencjonalną insulinoterapią; hipoglikemię odnotowano u 30 z 247 pacjentów w grupie intensywnej terapii (12,1%) oraz u 5 z 241 pacjentów w grupie leczenia konwencjonalnego (2,1%, p <0,001). Porównanie HES i mleczanu Ringera kontynuowano u wszystkich pacjentów otrzymujących konwencjonalną insulinoterapię do czasu zaplanowanej tymczasowej analizy z udziałem 537 pacjentów. Dodatkowe 49 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji po pierwszej analizie bezpieczeństwa, nie różniło się pod względem cech wyjściowych lub przebiegu leczenia insuliną.
Planowana analiza śródokresowa po włączeniu 600 pacjentów wykazała znacznie większą częstość występowania niewydolności nerek i tendencję do wyższej 90-dniowej śmiertelności wśród pacjentów, którzy otrzymali HES niż wśród otrzymujących mleczan Ringera. Badanie zostało zawieszone przez Radę Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa, a drugi etap adaptacyjnego projektu został przerwany. Zapisy i wyniki są pokazane na ryc. Dodatku Uzupełniającego.
Analizy interakcji
Nie było znaczących interakcji między dwiema interwencjami badawczymi w odniesieniu do wskaźnika zgonu w 28 dniu (P = 0,55) i odsetka po 90 dniach (P = 0,71)
[przypisy: hipoglikemia u noworodka, echo serca poznań, hashimoto objawy psychiczne ]